Regulamin Rezerwacji

I. Informacje ogólne.

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie www oraz portali rezerwacyjnych.  
  Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowieńRegulaminu.
  Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu Apartamentu między Agencją Turystyczną Czarnogóra Wakacje Marcelina Wachnik, ul. Główna 173, 97-318 Czarnocin,NIP:7712924804, dalej zwaną czarnogorawakacje.pl  ,                   a Gościem, na warunkach określonych w regulaminiei cenniku.
 2. Niniejsze warunki korzystania z apartamentów, stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu, zawartej pomiędzy Gościem a firmą czarnogorawakacje.pl

II. Rezerwacja i zmiany w rezerwacji.

 1. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje wiadomość e- mail potwierdzającą rezerwację(vouczer) wraz z adresem apartamentu.
 2. Płatność za pobyt:
  a. Przy rezerwacjach przez portale rezerwacyjne, płatność gwarantowana jest kartą kredytową lub płatniczą lub przelewem bankowym.
  b. Przy rezerwacjach przez stronę www lub drogą mailową, wymagana jest wpłata minimum 20% wartości rezerwacji, jako zadatku , w ciągu 7 dni, na podany w  vouczerze rezerwacyjnym  rachunek bankowy. Pozostałą kwotę za pobyt, Gość zobowiązany jest wpłacić w dniu przyjazdu podczas meldunku, gotówką u właściciela obiektu.
 3. Brak  opłaty  - zadatku w terminie podanym na vouczerze rezerwacyjnym  oznacza anulację  rezerwacji.
 4. W przypadku rezygnacji  z  rezerwacji, nie  przysługuje  zwrot  zadatku .
 5. W przypadku skrócenia pobytu, nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby.
 6. Wszystkie zmiany rezerwacji powinny być dokonywane drogą mailową i powinny zostać zaakceptowane przez  czarnogorawakacje.pl.
 7. Czarnogorawakacje.pl  zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w rezerwacji, jeśli  z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku anulowania rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian, dla rezerwacji dokonanych drogą mailową lub przez stronę www, Gościowi nie przysługuje zwrot zadatku .
  Przy rezerwacjach dokonanych poprzez portale rezerwacyjne, obowiązuje regulamin oferty, w której apartament został zarezerwowany.
 8. Zmiana rezerwacji przez firmę czarnogorawakacje.pl  jest możliwa w wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wynajęcie apartamentu przez firmę czarnogorawakacje.pl Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie Apartamentu, przez dostawcę: prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas firma czarnogorawakacje.pl ma obowiązek zaproponować Gościowi inny termin albo odstąpić od umowy zwracając Gościowi wpłacony zadatek .
 9. Firma czarnogorawakacje.pl zastrzega sobie możliwość, w przypadku awarii lub zdarzeń losowych w apartamencie, udostępnienia apartamentu zamiennego o parametrach  podobnych do zarezerwowanego apartamentu. W przypadku braku zgody na zmianę apartamentu, umowa ulega zmianie a firma czarnogorawakacje.pl ma obowiązek zwrotu  Gościowi w całości, pobranego zadatku .
 10. Oferta oraz podane ceny na stronie www. oraz portalach rezerwacyjnych  mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Koszt pobytu musi zostać potwierdzony przez czarnogorawakacje.pl.

III. Zasady pobytu.

 1. Gość zobowiązany jest do powiadomienia czarnogorawakacje.pl o godzinie przyjazdu, najpóźniej na jeden dzień przed datą przyjazdu. Powiadomienia można dokonać telefonicznie + 48 516 170 055  lub mailowo pod adresem: info@czarnogorawakacje.pl.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu, do 10:00 w dniu wyjazdu.
 3. Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 23.00 do 06.00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców. W razie uzasadnionej skargi skierowanej do czarnogorawakacje.pl z powodu zachowania Gościa w apartamencie, osoba reprezentująca firmę czarnogorawakacje.pl ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 4. Apartament służy do celów mieszkalnych. Zabronione jest organizowanie w nim IMPREZ i SESJI FOTOGRAFICZNYCH.
 5. Firma czarnogorawakacje.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu w którym usytuowany jest apartament, jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od firmy czarnogorawakacje.pl  dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.
 6. W apartamencie oraz w budynku apartamentu obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA i stosowania NIEDOZWOLONYCH UŻYWEK. Palenie dozwolone jest na tarasach lub w wyznaczonych miejscach.
 7. Czarnogorawakacje.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie: pieniędzy, dokumentów lub innych ważnych lub kosztownych przedmiotów.
 8. Czarnogorawakacje.pl nie ponosi odpowiedzialności prawno – cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gości lub osób trzecich na terenie apartamentu w okresie pobytu Gościa. Firma czarnogorawakacje.pl  jest w pełni zwolniona z takiej odpowiedzialności.
 9. Przedłużenie pobytu należy zgłosić najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w miarę dysponowania wolnymi apartamentami. Nieuzgodnione przedłużenie godziny wyjazdu Gościa równoznaczne jest z zapłatą za kolejną dobę.
 10. Gość otrzymuje do dyspozycji apartament wraz z w pełni sprawnym wyposażeniem. Wszelkie zniszczenia bądź uszkodzenia, które Gość zastanie w apartamencie, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić właścicielowi obiektu. Brak zgłoszenia może oznaczać obciążenie Gościa kosztami naprawy.
 11. Właściciel obiektu  zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od czarnogorawakacje.pl (dostawa mediów, Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament.
 12. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub braki przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód, Gość powinien zawiadomić pracownika firmy czarnogorawkacje.pl
 13. Gość zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie usuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do apartamentu.
 14. Godzina wyjazdu i zwrot kluczy ustalane jest z  właścicielem obiektu. Gość pozostawia obiekt w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał.
 15. czarnogorawakcje.pl  nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gości.

IV. Sytuacje wyjątkowe.

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami,czarnogorawakacje.pl  zastrzega sobie prawo do zaproponowania Gościowi apartamentu zastępczego lub zmiany terminu pobytu. Czarnogorawakacje.pl ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, odstąpić od Umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku, nie będzie mogło być zagwarantowane z powodów niezależnych od czarnogorawakacje.pl.  Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

V. Rozstrzyganie sporów.

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Agencja Turystyczna Czarnogóra Wakacje Marcelina Wachnik , zwanych czarnogorawakcje.pl a Gościem, jest prawo polskie.
Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Agencja Turystyczna CzarnogóraWakacje Marcelina Wachnik.

VI. Reklamacje.

Gość ma możliwość do korzystania z prawa do reklamacji usługi świadczonej przez firmę Agencja Turystyczna Czarnogóra Wakacje Marcelina Wachnik.– czarnogorawakacje.pl i dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

 1. Reklamacja powinna uwzględniać dane: imię i nazwisko Gościa, adres e-mail, numer telefonu, termin pobytu, nazwę Apartamentu, ewentualne zdjęcia oraz opis problemu/zdarzenia.
 2. Reklamacje można składać  drogą mailową: info@czarnogorawakacje.pl
 3. Czas jaki został przewidziany na rozpatrzenie reklamacji to 30 dni roboczych od dnia mailowo na adres poczty, podany we wniosku reklamacyjnym.

UWAGI:
Wszelkie uwagi, dotyczące usług świadczonych przez firmę Agencja Turystyczna Czarnogóra Wakacje Marcelina Wachnik,  czarnogorawakcje.pl  prosimy kierować na adres: info@czarnogorawakacje.pl